Kultūros centras


Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina rajono bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja profesionalaus meno sklaidą. 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-1153 buvo nuspręsta Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrui suteikti aukščiausią kategoriją.

Kultūros centro pagrindiniai uždaviniai:

  • užtikrinti Kultūros centro dalyvavimą kultūros programų vykdyme bei dalyvauti bendrose rajono, regiono, respublikos ir tarptautinėse kultūros programose;
  •  skatinti etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą, populiarinimą, plėtoti edukacinę veiklą;
  • rūpintis vietos gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimu, ugdymu, skatinti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą, liaudies amatų vystymą, užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal savo gebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese;
  • rengti projektus ir įgyvendinti kultūrines, edukacines programas, bendradarbiaujant su rajono kultūros ir švietimo, kitomis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis;
  • organizuoti meno mėgėjų kolektyvų, būrelių, studijų kultūrinę veiklą;
  • rūpintis meno mėgėjų kolektyvų veikla;
  • organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  • kurti ir įgyvendinti koncertines, meno programas, organizuoti tarptautinius, respublikos, regiono ir rajono renginius (festivalius, koncertus, konkursus), rengti parodas, koncertines mėgėjų meno kolektyvų keliones, poilsio vakarus, diskotekas;
  • kaupti ir skleisti informaciją apie Kultūros centro veiklą;

Kultūros centras turi struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys. Kultūros centro struktūrinių padalinių skaičių, atsižvelgdamas į vietos poreikius, nustato savininkas.

  

Mielai kviečiame atvykti į įvairiausius koncertus, dalyvauti mugėse ir parodose. Mūsų kultūrinis krašto gyvenimas įvairus ir intensyvus.