Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos programos

PATVIRTINTA

Šalčininkų rajono savivaldybės

kultūros centro direktoriaus

2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V1 – 10

 

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO

2015 M. VEIKLOS PROGRAMA

 

1. BENDROJI DALIS

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau kultūros centras) yra daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

Kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centras siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, bažnyčia.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-1427 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro etatų skaičiaus patvirtinimo“ kultūros centrui nustatytas etatų skaičius – 71,5, dirba 80 darbuotojų, iš jų 50 kultūros ir meno darbuotojų. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrui priklauso 13 struktūrinių padalinių.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre veikia kultūros centro taryba, susidedanti iš Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir struktūrinių padalinių darbuotojų bei Šalčininkų rajono savivaldybės atstovo. Tarybos pagrindinis uždavinys yra teikti Savivaldybės tarybai ir kultūros centro administracijai pasiūlymus dėl kultūros centro veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka tokias funkcijas: teikia pasiūlymus dėl kultūros centro veiklos programos ir jos įgyvendinimo priemonių;
svarsto, vertina kultūros centro sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos meninės kokybės gerinimo; teikia rekomendacijas kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais; siūlo kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti; svarsto kitus kultūros centro veiklos klausimus.

 

2. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS STRATEGIJA

Vizija

Kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti, profesionalaus

Ir mėgėjų meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, meninio ugdymo įstaiga.

Misija

Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į

veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukiant respublikos atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su

kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos

programose, renovuoti ir aprūpinti reikiama modernia technika kultūros centrą.

 

2.1. Pagrindinės Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos kryptys:


2.1.1. Rajono mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos

organizavimas.

Tikslai:

- vienyti ir burti gyventojus į kultūros ir meno mėgėjų kolektyvus, sambūrius,

draugijas, skatinant jų veiklą įvairiuose meno mėgėjų kūrybiniuose lygiuose ir amžiaus grupėse;

- saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių ir šokių tradicijas;

- ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę;

- deramai reprezentuoti rajono kultūrą užsienyje ir sudaryti galimybę rajono žiūrovui susipažinti su

užsienio šalių meno mėgėjų menu;

- skatinti kūrybinius mainus.

Uždaviniai:

- sudaryti sąlygas meno mėgėjų kolektyvų repeticijoms;

- ieškoti sąlygų ir galimybių naujų meno mėgėjų kolektyvų kūrimuisi įtraukiant kuo

daugiau įvairių socialinių sluoksnių žmonių į kultūrinį gyvenimą;

- plėtoti jau esančių meno mėgėjų kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos bendruomenės

kultūrinį aktyvumą;

- remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje;

- rengti valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimus;

- rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, regionines, miesto šventes;

- vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų;

- ieškoti galimybių finansuoti meno mėgėjų kolektyvų koncertines išvykas;

- sudaryti sąlygas meno mėgėjų kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose,

respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse;

- kaupti, skleisti informaciją apie meno mėgėjų kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą.

 

2.1.2. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone organizavimas.

Tikslas:

- sudaryti žmonėms galimybę susipažinti ir vartoti profesionalųjį meną, mažinant

kultūrinę, kūrybinę atskirtį geografine prasme.

Uždaviniai:

- rengti rajonines ir tarptautines šventes, įtraukiant profesionalių kolektyvų meno programas;

- organizuoti profesionalių dailininkų parodas,

- rengti projektus profesionalaus meno sklaidai Šalčininkų mieste ir struktūriniuose padaliniuose, finansavimui gauti;

- skatinti kultūros ir meno sklaidą spaudoje, radijuje ir televizijoje.

 

2.1.3. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.

Tikslai:

- remti meninius projektus, skatinančius ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusių kolektyvų meninę veiklą;

- rūpintis turiningu laisvalaikio organizavimu.

Uždaviniai:

- organizuoti liaudies meno parodas;

- rengti kultūrinius projektus į įvairius fondus renginių ir festivalių finansavimui gauti;

- ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų, organizuojant renginius;

- bendradarbiauti su įvairiomis miesto ir rajono institucijomis suinteresuotomis kultūrinės

veiklos propagavimu.

 

2.1.4. Etninės kultūros apsaugos ir tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo, užtikrinimas.

Tikslai:

  • užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai;

  • skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu;

  • skatinti jaunimo folkloro grupių aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje.

Uždaviniai:

- dalyvauti programose, padedančiose aprūpinti folkloro kolektyvus regiono autentiškumą

atitinkančiais kostiumais, muzikos instrumentais;

- skatinti etnografinių ir folkloro kolektyvų veiklą;

- skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą folkloro kolektyvuose, vaikų folkloro

ansambliuose bei įvairių programų kūrime;

- rengti edukacines – kultūrines programas;

- rengti jaunimo ir vaikų folkloro šventes;

- skatinti kalendorinių švenčių paminėjimą, organizuoti jas atsižvelgiant į senąsias

tradicijas;

- organizuoti etninės kultūros festivalius bei šventes;

- fiksuoti, kaupti Šalčininkų krašto etnografinę medžiagą.

 

2.1.5. Platesnių galimybių dalyvauti kultūriniame gyvenime, socialiai remtinoms visuomenės

grupėms, sudarymas.

Tikslas:

- sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Uždaviniai:

- rengti projektus, įtraukiant jaunimo socialinių grupių narius į kūrybinį procesą;

- neįgalių žmonių integracijos į kultūrinį gyvenimą skatinimas.

 

2.1.6. Vaikų ir jaunimo kūrybinės iniciatyvos skatinimas.

Tikslai:

- ugdyti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pozityvaus kūrybingumo suvokimą;

- skatinti tradicinės kultūros išlikimo, jaunimo kūrybinėje veikloje, iniciatyvas.

Uždaviniai:

- organizuoti įvairaus pobūdžio renginius vaikams ir jaunimui, įtraukiant juos į kultūrinę

veiklą;

- organizuoti edukacinius projektus jaunimui, supažindinant juos su etnine kultūra,

įvairiomis meno formomis, istorija;

- ugdyti vaikų ir jaunimo saviraišką, tobulinti jų meninius gebėjimus.

 

2.1.7. Specialistų kūrybinės iniciatyvos, įgyvendinant vertingiausius kūrybinius projektus,

rėmimas.

Tikslai:

- suburti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių

meno žanrų vadovus ir ekspertus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės,

sociokultūrinės, meninės ir kitos programos. Sudaryti galimybes kultūros įstaigų darbuotojams

tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją.

Uždaviniai:

- sudaryti darbuotojams galimybę studijuoti, kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, dalyvauti įvairiuose seminaruose ir stažuotėse;

- materialiai skatinti respublikinį įvertinimą pelniusius specialistus.

 

3. LĖŠOS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įvairių fondų lėšos.

3. Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, ambasados ir kitų fondų lėšos.

4. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro lėšos už teikiamas paslaugas.

5. Privačių rėmėjų lėšos.

 

4. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI

Organizacinės priemonės, veiklos programos vykdymui:

- ieškoti papildomų finansavimo šaltinių;

- sekti naują informaciją apie Lietuvoje vykdomus kultūrinius projektus;

- skelbti informaciją apie veiklą kultūros centro svetainėje;

- ruošti informacinius pranešimus spaudai apie organizuojamus projektus;

- užtikrinti kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų tobulinimosi programos vykdymą;

- užtikrinti etninės kultūros, jaunimo kultūrinės veiklos ir profesionalaus meno sklaidos programos įgyvendinimą.

 

Laukiami rezultatai:

- Šalčininkų krašto gyventojų įtraukimas į renginių organizavimą, sudarys sąlygas bendruomenės nariams pasijusti aktyviais kultūrinio proceso dalyviais;

- geros kokybės renginiai sulauks didesnio žiniasklaidos dėmesio, bendruomenės atsiliepimai apie veiklą turės įtakos teigiamam miesto įvaizdžio formavimui;

- originalios formos renginiai pritrauks daugiau turistų;

- kruopščiai paruošta profesionalaus meno sklaidos programa ir tinkamai parinkti atlikėjai, leis gyventojams pamatyti geros kokybės renginius ir tai paskatins juos daugiau domėtis

profesionaliu menu bei ugdyti meninį skonį;

- gerai organizuota meno mėgėjų kolektyvų veikla, padės formuotis aktyvios savivaldybės

bendruomenės branduoliui.

 

5. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Eil. Nr.

Veikla

Įgyvendinimo data

Atsakingas asmuo

 1.

Organizuoti kultūros centro tarybos posėdžius

Du kartus per metus

V. Tomaševska

2. 

Rengti organizacinius susitikimus su kultūros centro specialistais

Kartą per savaitę

G. Zabarauskaitė

3.

Rengti pasitarimus su struktūrinių padalinių vedėjais

Kartą per mėnesį

G. Zabarauskaitė

4. 

Tikrinti Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių veiklą bei analizuoti organizuojamus renginius kokybės atžvilgiu

Kartą per ketvirtį

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

L. Fedotova

5. 

Kaupti ir skleisti informaciją apie kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių veiklą internetinėse svetainėse, spaudoje, radijuje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse

Visus metus

B. Tetianec ir struktūrinių padalinių vedėjos

6. 

Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekti jų profesinės kompetencijos augimo

Pagal poreikį

G. Zabarauskaitė

7. 

Sekti informaciją apie fondų, teikiančių finansinę paramą kultūros projektams įgyvendinti organizuojamus konkursus

Visus metus

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

Kultūros centro specialistai

 8.

Bendradarbiauti su Lietuvos liaudies kultūros centru ir kitais kultūros centrais

Visus metus

V. Tomaševska

Kultūros centro specialistai

9. 

Supažindinti darbuotojus su kultūros centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, juos aptarti

Visus metus

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

10. 

Teikti reikiamą metodinę ir praktinę informaciją kultūros centro struktūrinių padalinių darbuotojams

Visus metus

Kultūros centro specialistai

11. 

Dalyvauti Lietuvos kultūros centrų asociacijos veikloje

Visus metus

G. Zabarauskaitė

6. KULTŪRINĖ VEIKLA

Eil. Nr.

Veikla

Įgyvendinimo data

Atsakingas asmuo

1.

Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti koncertuose, šventėse, rajoniniuose renginiuose ir respublikiniuose konkursuose.

Visus metus

G. Zabarauskaitė

L. Fedotova

Ansamblių vadovai

2.

Gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, papročius, amatus, laiduoti etninės kultūros sklaidą ir pereinamumą.

Visus metus

B. Tetianec

Ansamblių vadovai

3.

Rinkti, fiksuoti, kaupti, sisteminti medžiagą apie Šalčininkų krašto meno puoselėtojus, tautodailininkus, menininkus, jų kūrybą.

Visus metus

B. Tetianec

Kultūros centro struktūrinių padalinių vedėjai

4.

Rengti projektus įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, materialinei bazei atnaujinti.

Visus metus

G. Zabarauskaitė V. Tomaševska

 

5.

Organizuoti tradicinius rajono bei miesto renginius, šventes.

Visus metus

V. Tomaševska

L. Fedotova

Kultūros centro renginių organizatoriai

Struktūrinių padalinių vedėjai

6.

Organizuoti renginius, pristatančius profesionalųjį meną.

Visus metus

V. Tomaševska

L. Fedotova

Kultūros centro renginių organizatoriai

Struktūrinių padalinių vedėjai

7.

Organizuoti parodas bei susitikimus su jų autoriais.

Visus metus

V. Tomaševska

L. Fedotova

Kultūros centro renginių organizatoriai

Struktūrinių padalinių vedėjai

8.

Organizuoti spektaklius, šiuolaikinius teatrų pasirodymus, skirtus įvairaus amžiaus publikai.

Visus metus

V. Tomaševska

L. Fedotova

Kultūros centro renginių organizatoriai

Struktūrinių padalinių vedėjai

9.

Bendradarbiauti rengiant įvairius kultūrinius, edukacinius projektus su Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis institucijomis

Visus metus

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

L. Fedotova

10.

Organizuoti susitikimus su vietos gyventojais, inicijuoti tyrimus, padėsiančius išsiaiškinti bendruomenės kultūrinius poreikius.

Visus metus

Kultūros centro specialistai

Struktūrinių padalinių vedėjai

11.

Skatinti naujų būrelių, studijų bei kolektyvų atsiradimą, tenkinančių vietos gyventojų poreikius.

Visus metus

Kultūros centro specialistai

Struktūrinių padalinių vedėjai

12.

Plėtoti bendradarbiavimą su kultūros centro rėmėjais.

Visus metus

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

L. Fedotova

 

7. ŪKINĖ VEIKLA

Eil. Nr.

Veikla

Įgyvendinimo data

Atsakingas asmuo

1.

Atnaujinti kultūros centro ir struktūrinių padalinių materialinę bazę.

Visus metus

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

2.

Organizuoti kultūros centro ir struktūrinių padalinių priešgaisrinių gesintuvų patikrą.

Kartą per metus

V. Tomaševska

T. Duškevič

3.

Kontroliuoti asmenų, atsakingų už darbo saugą, priešgaisrinę priežiūrą ir elektros ūkį, mokymą ir atestavimą.

Nuolat

G. Zabarauskaitė

V. Tomaševska

T. Duškevič

4.

Kontroliuoti kultūros centro ir struktūrinių padalinių darbuotojų sveikatos pasų galiojimą, organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimą.

Visus metus

T. Duškevič

N. Bartaševič

5.

Deklaruoti kultūros centro ir struktūrinių padalinių šalto vandens ir elektros energijos skaitiklių parodymus.

Kartą per mėnesį

T. Duškevič

6.

Organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalą darbą.

Kartą per savaitę

T. Duškevič

 

8. TRADICINIAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ RENGINIAI

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas asmuo

1.

Naujametinės linksmybės

2015 m. sausio 1 d.

L. Fedotova

Struktūrinių padalinių vedėjos

2.

Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas

2015 m. sausio 13 d.

V. Tomaševska

Struktūrinių padalinių vedėjos

3.

Senelių šventė

2015 m. sausio paskutinė savaitė

Struktūrinių padalinių vedėjos

4.

Užgavėnių šventės

2015 m. vasario 14-18 dienomis

L. Fedotova

B. Tetianec

Struktūrinių padalinių vedėjos

5.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2015 m. vasario 12-16 dienomis

V. Tomaševska

Struktūrinių padalinių vedėjos

6.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2015 m. kovo 11 d.

V. Tomaševska

Struktūrinių padalinių vedėjos

7.

Šv. Velykos, velykiniai renginiai

2015 m. balandžio pirma savaitė

L. Fedotova

Struktūrinių padalinių vedėjos

8.

Motinos dienai skirti renginiai

2015 m. gegužės pirma savaitė

Struktūrinių padalinių vedėjos

9.

Gegužinė Eišiškėse

2015 m. gegužės 17 d.

L. Fedotova

T. Suchockaja

10.

XX folkloro festivalis „Daina prie Šalčios“

2015 m. gegužės 24 d.

V. Tomaševska

L. Fedotova

B. Tetianec

11.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirti renginiai

2015 m. birželio 1 d.

L. Fedotova

12.

IV Tarptautinis chorinės muzikos festivalis

2015 m. birželio 13-14 d.

V. Tomaševska

J. Bocevič

13.

Joninės (Rasos šventė)

2015 m. birželio 23-25 d.

L. Fedotova

M. Alencinovič

14.

Vasaros meno mokykla

2015 m. birželis-rugpjūtis

J. Provlocka

15.

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

2015 m. liepos 6 d.

V. Tomaševska

16.

Žolinės šventė

2015 m. rugpjūčio 15 d.

L. Fedotova

D. Michalovskaja

17.

Rajoninė Derliaus šventė

2015 m. rugsėjo 13 d.

V. Tomaševska

L. Fedotova

B. Tetianec

18.

Lenkijos Respublikos Nepriklausomybės dienai skirti renginiai

2015 m. lapkričio 8-11 d.

J. Provlocka

Struktūrinių padalinių vedėjos

19.

Šv. Andrejaus vakaronės

2015 m. lapkričio 27-29 d.

Struktūrinių padalinių vedėjos

20.

Renginiai skirti Šv. Kalėdoms

2015 m. gruodis

L. Fedotova

Struktūrinių padalinių vedėjos

 

 

__________________________________